fbpx

Politica cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimați vizitatori,

Va informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către CLINICA DENTARA S.A., cu sediul social în mun. Zalău, str. Tudor Arghezi, nr. 2, ap. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj sub nr. J31/946/2008, având C.U.I. 24795516, legal reprezentată prin director general Pop Cristian, care deține siteul DigiRay , în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date nr. 679/2016 ( în continuare R.G.P.D.), și a legislației naționale (Legea nr. 190/2018 și reglementările aplicabile în materia protecției datelor) și europene aplicabile în domeniul protecției datelor.

 

 1. Definiții:
 • Site înseamnă DigiRay proprietatea operatorului de date personale CLINICA DENTARA S.A. (numit în continuare ”DigiRay”), cu sediul social în mun. Zalău, str. Tudor Arghezi, nr. 2, ap. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj sub nr. J31/946/2008, având C.U.I. 24795516, legal reprezentată prin director general Pop Cristian.
 • Vizitator înseamnă persoana fizică care accesează Site-ul, vizitează spațiile Digiray sau este interesat sau solicită informații referitoare la produsele și serviciile Operatorului, în nume propriu sau în numele unei persoane juridice;
 • Client înseamnă persoana fizică careia i se prestează servicii de către Operator, prin intermediul siteului sau prin alte modalități;
 • Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, prin corelarea unor elemente de identificare, cum ar fi nume, prenume, fotografie, vârstă, sex, naționalitate, etnie, adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, adresă I.P., ocupație, cont bancar, orientare politică, religie, semnătură etc;
 • Categorii speciale de date personale înseamnă datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate, prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice;
 • Date personale referitoare la condamnări penale și infracțiuni înseamnă o categorie specială de date personale care privesc condamnările penale aplicate persoanei vizate, respectiv infracțiunile săvârșite de persoana vizată sau măsurile de securitate conexe;
 • Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
 • Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în acest caz, Digiray, inclusiv prin intermediul siteului DigiRay are calitatea de operator;
 • Persoană vizată înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;
 • Împuternicit înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • G.P.D./G.D.P.R. înseamnă Regulamentul U.E. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Autoritatea de supravehere înseamnă o autoritate independentă instituită într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilă cu monitorizarea aplicării R.G.P.D.;
 • E.E. înseamnă Spațiului Economic European (incluzând statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Norvegia și Liechtenstein).

 

 

 1. Drepturile dumneavoastră și obligațiile noastre în ceea ce privește procesarea datelor personale:
 1. Aveți dreptul de a solicita Operatorului (DigiRay – CLINICA DENTARA S.A.) în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la aceste date, ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează date cu privire la persoana dumneavoastră, respectiv informații despre cum sunt prelucrate datele (scopurile prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să le fie divulgate, perioada pentru care datele vor fi stocate, sau criteriile utilizate pentru a stabili perioada etc).
 1. Aveți dreptul de a solicita Operatorului rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal care vă privesc, respectiv completarea datelor cu caracter personal care au fost incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 1. Aveți dreptul de a solicita Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:
 1. Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate.
 2. V-ați retras consimțământul, atunci când acesta a fost temeiul legal al prelucrării și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
 3. Vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21, alin. 1 din regulamentul 679/2016 și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau opoziția la prelucrare se realizează în temeiul art. 21, alin. 2 din regulamentul UE 679/2016.
 4. Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 5. Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Operatorul.
 6. Datele cu caracter personal au fost colectate în vederea oferirii de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8, alin. 1 din R.G.P.D..
 1. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă dumneavoastră le solicitați pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă interesul nostru legitim prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
 1. Aveți dreptul la opoziție, ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării atunci când aceasta deservește un interes public sau un interes legitim al nostru sau când datele dumneavoastră sunt prelucrate în scop de marketing direct.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul dumneavoastră de a primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, respectiv la dreptul ca acestea să fie trimise direct unui alt Operator, la solicitarea dumneavoastră. Dreptul la portabilitatea datelor se aplică atunci când prelucrarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră sau pe temei contractual, iar prelucrarea s-a efectuat prin mijloace automate.
 1. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului dintre noi, este permisă de lege sau are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră.
 1. În măsura în care datele personale vor fi procesate pe durata derulării contractului sau în baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ oricând.
 1. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că v-am  încălcat vreun drept cu privire la datele dumneavoastră personale.

 

Toate aceste drepturi,  le puteți  exercita printr-o cerere scrisă adresată Operatorului CLINICA DENTARA S.A. (”DigiRay”), datată și semnată, comunicată:

 

 • Prin servicii poștale la adresa: Zalău, str. Tudor Arghezi, nr. 2, ap. 2, jud. Sălaj, în atenția CLINICA DENTARA S.A.;

Sau

 

 • Prin email la adresa: dpo@digiray.ro;

Vă vom răspunde într-un termen de 1 lună de la primirea cererii, cu mențiunea că acesta poate fi prelungit cu încă 2 luni, caz în care veți fi notificat cu privire la respectiva prelungire în termenul de o lună de la înregistrarea cererii.

De asemenea, ne asumăm obligația de a lua toate măsurile necesare, organizatorice și tehnice pentru securizarea datelor dumneavoastră personale pe care le gestionăm și de a vă informa de îndată în caz de distrugere, pierdere, modificare, divulgare sau accesare neautorizată a datelor cu caracter personal.

 III. Scopuri de prelucrare a datelor, categorii de date, destinatari:

 1. Date personale persoane vizate – medici:

Pentru a avea acces instant la radiografiile pacienților dumneavoastră prin Aplicația DigiRay Mobile & P.C. este nevoie sa va creați un cont, completând formularul din aplicația mobila sau de pe site-ul DigiRay (Aplicatia DigiRay ) cu următoarele date personale: nume și prenume, nume cabinet, telefon, județ, e-mail, nume utilizator preferat. În cel mai scurt timp, veți primi un e-mail cu datele de acces: username și parola inițială (parola se poate modifica). Baza legală de prelucrare este executarea contractului.

Cu scopul furnizării credențialelor dumneavoastră de acces în Aplicația DigiRay, vom comunica datele dumneavoastră personale partenerului contractual al DigiRay care activează în domeniul suport tehnic/IT, în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestuia, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranța și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

 1. Date personale persoane vizate – pacienți:

Pentru a realiza o programare online este nevoie să completați un formular pe care îl găsiți pe homepage-ul DigiRay (Programari), în care sunt cerute următoarele date personale: numele si numărul de telefon. Programarea este necesară doar în cazul fotografiilor ortodontice și a scanărilor intraorale.

Pentru a ne transmite feedback-ul dumneavoastră în urma unei vizite la unul din centrele DigiRay, vă invitam sa utilizați Formularul de contact (https://digiray.ro/contact) . Colectăm astfel feedback-ul dvs. pentru a ne îmbunătăți serviciile noastre, doar dacă alegeți sa realizați acest lucru (consimțământ); datele vor fi prelucrate în sistem anonim.

Pentru a ne transmite feedback-ul fie în urma unei vizite la unul din centrele DigiRay fie în urma unei interacțiuni cu noi, vă invitam sa utilizați Formular de contact. Prelucrăm în acest scop datele dumneavoastră pentru tratarea sesizărilor și îmbunătățirea serviciilor noastre.

 

Înaintea executării serviciului din partea noastră (la sediile noastre), veți primi un Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal în care va trebui să completați anumite categorii de date, precum: date de identificare, date legate de condiția de sănătate, s.a, toate acestea fiind cerute de legislația existentă, în vederea raportării către Direcția de Sănătate Publică (Legea aplicabilă: H.G. nr. 1255/2016). Baza legală de prelucrare este executarea contractului.

Datele referitoare la rezultatele radiografice, sub forma de imagine radiografică, se transmit direct la medicul referant, doar cu acordul dumneavoastră. Pentru buna derulare a serviciilor, imaginile radiografice și alte date cu caracter personal pot ajunge la colaboratorii noștri în vederea asigurării serviciilor IT de transferuri de date către medicii referanți precum și pentru un management securizat al datelor.

În fiecare centru DigiRay, pentru securitatea spațiului, există instalate camere de supraveghere.

 1. Date personale persoane vizate – vizitatori website https://digiray.ro :

In momentul in care vizitați site-ul nostru DigiRay , se colectează automat date personale de la dumneavoastră, prin intermediul cookie-urilor si a sistemelor informatice (prin intermediul log-urilor), precum: adresa I.P., locație geografica, setări de browser, durata vizitei, sistem de operare utilizat, navigare pagini website – colectate implicit în timpul navigării website-ului. Menționam ca aceste date nu fac direct posibila identificarea dumneavoastră; scopul pentru care se colectează este pentru operarea si îmbunătățirea funcționalității website-ului nostru (pentru a corespunde nevoilor utilizatorilor) precum și pentru a asigura securitatea administrării acestuia (ex: diagnosticare probleme conectivitate).

Mai multe detalii despre Cookie-uri găsiți in secțiunea Politica de Cookie-uri.

Politica de Cookie-uri

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai buna experiență de vizitare. Accesând site-ul DigiRay, sunteți de acord cu modul de utilizare a cookie-urilor, in conformitate cu aceasta Politică.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de către un web-server, unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome).
Cookie-urile sunt complet “pasive” (nu conțin programe software, viruși sau spyware si nu pot accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

Un cookie este format din doua părți: numele si conținutul sau valoarea cookie-ului. Durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Există două categorii mari de cookie-uri:

 1. a) cookie-uri de sesiune: sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului
 2. b) cookie-uri persistente: sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament și sunt activate din nou când vizitați site-ul care a creat acel cookie specific.

Ce tipuri de Cookie-uri folosim?

În cadrul acestui website utilizăm Cookie-uri funcționale. Acestea sunt Cookie-urile care sunt setate pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului. De exemplu, acest tip de cookie-uri amintește conținutul pe care l-ați vizionat anterior pe acest site sau adresa de e-mail si parola furnizate la înregistrare in timpul unei vizite anterioare pe acest site.

Care este durata de viață a unui cookie?

Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care acesta este plasat. Unele cookie-uri sunt menite unei singure utilizări (cum este cazul cookie-urilor de sesiune), prin urmare nu sunt menținute odată ce utilizatorul părăsește site-ul. Alte cookie-uri sunt menținute si reutilizate de fiecare data când utilizatorul revine pe site (cookie-uri persistente). Totuși, cookie-urile pot fi șterse de utilizator in orice moment prin utilizarea setărilor browser-ului.

 

 

IV. Durata și condițiile de prelucrare. Securitatea datelor personale:

 

Datele cu caracter personal indicate mai sus vor fi prelucrate de către noi doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care datele au fost colectate, perioadă care nu va depăși 1 an de zile.

Precizăm că datele dumneavoastră personale nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat.

De asemenea, noi, DigiRay, ne obligăm să garantăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin măsuri optime de ordin tehnic și organizatoric pentru securitizarea prelucrării datelor personale, conform G.D.P.R.. 

 

BUY NOW
Pentru efectuarea radiografiilor nu este nevoie de programare
+